C C C C A+ A A- X

Регистратури

Регистратура

 1. Приема и регистрира всички документи, които постъпват в съда;
 2. Експедира изходящата кореспонденция;
 3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
 4. Води разносна книга;
 5. Разпределя и направлява постъпилата поща;
 6. Води книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа;

           На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ  се   отбелязват  регистрационният номер  и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.

           Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони

Регистратура

0897 867 697

Съдебни секретари

Съдебният секретар:

1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;

2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;

3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;

4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;

Протоколите се изготвят съобразно чл. 150 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 311 от Наказателно-процесуалния кодекс в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

 

Съдебни секретари

0608/47832 вътр. 105; 0879292374

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

 • от 8.30ч. до 17.00ч.
 1. Приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед.
 2.   Дава справки по висящи изпълнителни дела.
 3.  Приема документи за внесените суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.
 4.   Издава преписи по делата.
 5.  Издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
 6.  Приема жалби и възражения по изпълнителните дела.
 7.  Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.

  Службата се намира в сградата на ул. “Александър Стамболийски” № 1, ет.1, ст.12. 

Деловодство СИС

ет.1, ст.12

0608/47832 вътр. 106

ПЛАМЕН ПЕНЕВ

Държавен съдебен изпълнител

ет.1, ст.12

0608/47832

Служба по вписвания

       От 01.10.2004г. службата премина към Агенция по вписванията. Намира се в сградата ПРС,  ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет.1, ст. 11.

 1. Вписване на актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване  на вещно право върху недвижим имот.
 2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
 3. Дава устни справки, след заплащане на държавна такса - 00лв.
 4. Вписва искови молби.
 5. Издава удостоверения за вещна тежест - дт.т. 00лв., 20.00лв., 50.00лв. според срока за изготвяне.
 6. Вписва ипотеки, възбрани.

СИЛВИЯ ИВАНОВА

Съдия по вписванията

ет.1, ст. 11

0608/47832

Служба по вписвания

ет.1, ст. 11

0608/42776

Бюро съдимост

Бюро съдимост

0897 867 697

Обща администрация

Административен секретар

0608/47832, 0879292375

Главен счетоводител

0608/41605

Длъжностно лице по защита на данните

0608/47832, 0879292375

Касиер

0608/41605

Системен администратор

0608/47832, 0879292375

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация