C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

МАРИНЕЛА СТЕФАНОВА

Председател

0608/47832

Магистрати

ПОЛЯ ПАВЛИНОВА

Районен съдия

0608/47832

ХРИСИМИР ПРОЙНОВ

Районен съдия

0608/47832

ЯВОР ТОМОВ

Районен съдия

0608/47832

Регистратура

 1. Приема и регистрира всички документи, които постъпват в съда;
 2. Експедира изходящата кореспонденция;
 3. Осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция:
 4. Води разносна книга;
 5. Разпределя и направлява постъпилата поща;
 6. Води книга за получени и върнати призовки и съдебни книжа;

           На първата страница на всеки приет или издаден от съда документ  се   отбелязват  регистрационният номер  и датата на вписване и се полагат подписът и инициалите на деловодителя. При поискване от вносителя на документа тези данни се отбелязват и на представено от него копие.

           Постъпващите в съда документи трябва да са написани четливо на хартия, в препоръчителен формат А4, при спазване на процесуалните закони

Регистратура

0897 867 697

Деловодство

Работно време

 • от 8.30ч. до 17.00ч.

Служба Деловодство включва трима деловодители. Тя осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. 

           Общи функции на съдебното деловодство

 1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;
 2. Ксерокопия и заверени преписи по висящи дела се дават на страните и техните пълномощници след подаване на молба и, съответно резолюция на съдията- докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 2.00лв. за първа и по 1.00лв. за всяка следваща страница.
 3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

Съдебни деловодители

0608/47832 вътр. 104; 0879292376

Съдебни секретари

Съдебният секретар:

1. Съставя протоколи за откритите съдебни заседания;

2. Подрежда по реда на постъпването книжата от заседанията;

3. Съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и др.;

4. Поставя списъците за реда и часовете на разглеждане на делата пред съдебните зали и информационните табла;

Протоколите се изготвят съобразно чл. 150 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 311 от Наказателно-процесуалния кодекс в самото заседание или най-късно в тридневен срок след съдебното заседание.

 

Съдебни секретари

0608/47832 вътр. 105; 0879292374

Архив

Работно време

 • 8.30ч. до 17.00ч.

Служба Архива” осигурява съхраняването на всички свършени дела, деловодни книги. Намира се в сградата на Съдебната палата- ет.1, ст. №10, при деловодителите. 

Служба Архив извършва всички видове справки по предадените дела, книги и документи. В службата се приемат молби за издаване на преписи от влезли в сила съдебни решения и присъди и за издаване на изпълнителни листа след заплащане на дължимата държавна такса.  Достъпът на външни лица до хранилището е забранен.

Архивар

0608/47832 вътр. 104; 0879292376

Връчване на призовки и съдебни книжа

           Служба “Връчване на призовки и съдебни книжа” отговаря за своевременното и законосъобразно връчване на призовките и съдебните книжа съгласно правилата на Наказателно-процесуалния кодекс и на Гражданския процесуален кодекс.

           Призовкарите връчват призовките и съдебните книжа в тридневен срок от получаването им и незабавно връщат вторите екземпляри в служба Деловодство.

Призовкари

0608/47832, 0897876860

Съдебно изпълнителна служба

Работно време

 • от 8.30ч. до 17.00ч.
 1. Приема молби за образуване на изпълнителни дела, ведно с приложен изпълнителен лист, обезпечителна заповед.
 2.   Дава справки по висящи изпълнителни дела.
 3.  Приема документи за внесените суми по изпълнителни дела и изплаща суми по тях.
 4.   Издава преписи по делата.
 5.  Издава удостоверения за липса на изпълнителни дела на физически и юридически лица.
 6.  Приема жалби и възражения по изпълнителните дела.
 7.  Служителите в службата нямат право да дават правни консултации.

  Службата се намира в сградата на ул. “Александър Стамболийски” № 1, ет.1, ст.12. 

Деловодство СИС

ет.1, ст.12

0608/47832 вътр. 106

ПЛАМЕН ПЕНЕВ

Държавен съдебен изпълнител

ет.1, ст.12

0608/47832

Служба по вписвания

       От 01.10.2004г. службата премина към Агенция по вписванията. Намира се в сградата ПРС,  ул. “Ал. Стамболийски” № 1, ет.1, ст. 11.

 1. Вписване на актове за прехвърляне на собственост или учредяване, изменяне или прекратяване  на вещно право върху недвижим имот.
 2. Издаване на преписи от нотариални актове след заплащане на държавна такса.
 3. Дава устни справки, след заплащане на държавна такса - 00лв.
 4. Вписва искови молби.
 5. Издава удостоверения за вещна тежест - дт.т. 00лв., 20.00лв., 50.00лв. според срока за изготвяне.
 6. Вписва ипотеки, възбрани.

СИЛВИЯ ИВАНОВА

Съдия по вписванията

ет.1, ст. 11

0608/47832

Служба по вписвания

ет.1, ст. 11

0608/42776

Бюро съдимост

Бюро съдимост

0897 867 697

Обща администрация

Административен секретар

0608/47832, 0879292375

Главен счетоводител

0608/41605

Длъжностно лице по защита на данните

0608/47832, 0879292375

Касиер

0608/41605

Системен администратор

0608/47832, 0879292375

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация